Kalite Politikası

Vespower MAKİNA  olarak faal halde olduğumuz; “Her Türlü Kara ve Deniz Makinası ve Yan ekipmanın bakım ve onarım hizmetlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri  ” kapsamı dahilinde;

İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini  ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,

Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,

Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,

Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,

Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri (KH01)’ nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

Ulusal ve uluslararası standartlara uymak, kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda Vespower MAKİNA  olarak Kalite Hedefleri (KH01)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.  

Yönetim Politikası

Müşterilerimize her zaman gereksinimlerini karşılayan eksiksiz bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Her zaman kaliteli bir hizmet sunmak olarak tanınmak niyetimizdir. Hizmetlerimizin güvenliğini, çevrenin korunmasını ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilgilendiren yasal ve diğer resmi olarak tanımlanmış gereksinimlereuymasını sağlamak bizim politikamızdır. Tutarlı ve kontrollü bir kalite sunmak bizim amacımızdır; ve yüksek standartlarımızın her zaman korunmasını sağlamak.

Bunu şu şekilde başaracağız:

Yönetimimize bağlı olan ve operasyonumuzun tüm yönleri için takip eden personel.

Tanımlanmış standartlarımızı karşılayabilmelerini sağlamak için tüm personelin eğitilmesi

Kayıtlı yönetim sistemini sürekli olarak işletmek.

İşyerinde sağlık ve güvenliği ve çevrenin ihtiyaçlarını içeren operasyonel verimlilik ile     hizmetimizi geliştirmenin yollarını sürekli olarak görmek. 

Bu politikanın önemli unsurları: 

Şirket boyunca düzgün bir şekilde iletildiğinden ve anlaşıldığından ve her çalışanın çalışmalarını hedeflerimize anladığından emin olmak için. 

Yönetim sisteminin işleyişine belirli bir katılımı olan üye, ilgili prosedürlerdeki    sorumluluklarından haberdar edilecektir. Alt ilkeler, bu politika beyanının gösterilmesiyle yönetimin felsefesinden haberdar edilecektir.

Sağlık ve Güvenlik Politikası

Vespower, faaliyet alanındaki tüm işletmelerinde geçerli yasa ve yönetmeliklere riayet edeceğini, insan sağlığını, çevreyi ve mülkiyeti koruyacak şekilde işletme yapacağını taahhüt eder. Vespower çalışanları, planlama, günlük çalışma ve iş kararlarımızda aşağıdaki ilgili politikaları etkin bir şekilde uygulamak için çabalarken, uygun ve kazasız operasyonlar gerçekleştirmek amacıyla yüklenicilerle birlikte bir ekip olarak çalışmayı taahhüt eder: 

 Tüm operasyonlarımız yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak yürütülecek, uygun endüstriyel kurallara uyulacak ve düzenlemelerin mevcut olmadığı durumlarda ihtiyatlı standartlar uygulanacaktır.

 Bu taahhüdün bir parçası olarak Vespower:

Çevre, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılar veya aşar;

Operasyonlarını çevresel sınırlar içinde yürütür;

Güvenlik emniyet cihazlarının yerli yerinde ve faal olduğunu garantiye alır;

Operasyon ve acil durum prosedürlerine riayet eder;

İşletim sisteminde, prosedürlerde ve eğitimlerdeki değişiklikleri yönetir ve koordine eder;

Uygunsuzlukları derhal rapor ederek, nedenlerini araştırır ve düzeltici faaliyetleri uygular.

Güvenlik en yüksek önceliğimiz olarak korunacaktır. Güvenli tesisleri tasarlanacak, oluşturulacak ve kullanılacaktır: tehlikeleri değerlendirerek, güvenli teknolojiler ve prosedürler uygulayarak ve acil durumlara hazırlık yaparak çevresel, sağlık ve güvenlik riskleri tanımlanacak ve incelenecektir.
 

Enerji, malzeme ve atıklar sürdürülebilir bir şekilde yönetilecektir.

 Bu taahhüdün bir parçası olarak Vespower:

Enerjiyi etkin bir şekilde  kullanır;

Kullanım amaçlarına göre güvenli ürünler kullanır;

Tehlikeli maddelerin kullanımını azaltır ve mümkünse ortadan kaldırır;

Özellikle tehlikeli atık olmak üzere her türlü atık üretümini azaltır;

Geri dönüşümü sağlar; ve

Tüm atıkların yürürlükteki yasalara uygun olarak elleçlenmesini sağlar.

Vespower, bu politikaya uyumu sağlamak için belirli yönetim sistemlerinin uygulanmasına yönelik sorumluluk oluşturan resmi iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim programı planlarını sürdürecektir.Görev alanlarının tanımlandığı ve hesap verebilirliği mümkün kılan bir sistemin oluşturularak ve sektörel ölçütlere göre ölçülen performans için net hedefler belirlenerek bu politikaya sürekli bağlılık gösterilecektir. 

Vespower, program etkinliğini değerlendirmek, daha iyi bir anlayış ve farkındalık sağlamak ve performansı sürekli iyileştirirken eksiklikleri gidermek için uygun bir mekanizma sağlamak amacıyla bağımsız güvenlik ve çevre uyumluluk değerlendirmeleri ve denetimleri gerçekleştirecektir.

Bu politika hakkında  tüm çalışanların ve yükleniciler bilgilendirilecek ve bireysel sorumluluklarını ve görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmek için eğitim ve kaynaklara sahip olduklarından emin olunacaktır.Bu politika takip edilecek, yasalara uyulacak  ve sistem ile ilgili olası uygunsuzluklara ilişkin endişeler veya gözlemler rapor edilecektir. Vespower bu taahhüdü her çalışanı ve yüklenicisinden beklemektedir.

 

Çevre Politikası 

Hizmet bölgelerimizdeki çevresel değerler, faaliyet gösterdiğimiz alanlar kadar farklıdır. 

EHS kurallarına göre sorumluluklarımızı yerine getireceğimiz her süreçte, güç üretirken, ağlarımızı işletirken, eski sorunları yönetirken ve müşterilerimize güç sağlarken Vespower bu çevresel değerleri dikkate alacaktır.   

Bunu şu şekilde başaracağız: 

Operasyonel verimlilik, mühendislik iyileştirmeleri ve sistem geliştirme yoluyla çevresel performansı sürekli iyileştirerek; 

Kurumsal gereklilik ve hedeflere göre performans belirleyip ve gözden geçirerek; 

Temiz enerji üretimi ve depolamasında yeni teknolojileri aktif olarak araştırarak; 

Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirerek aynı zamanda yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizden aynı standartlara uymalarını isteyerek;

Alınan kararlar ve operasyonel faalietlere çevre risk değerlendirmesini entegre ederek;

Çalışanlarımızı faaliyetlerinie etkileyebilecek çevresel riskler, sorumluluklar ve inisiyatifler hakkında eğiterek; 

Saha kirlenme sorunlarını aktif olarak yöneterek; 

Kilit hissedarlarımızla çevresel konularda şeffaf ve zamanlı paylaşımda bulunarak; 

İşletmemiz genelinde malzeme ve kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek; ve 

Kirliliği önleyip atık üretimini azaltarak. 

Çevresel farkındalık, uyum ve bu politikaya bağlılık, tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sorumluluğudur.